خدمات

بررسی وضعیت خط تلفن

شماره تلفن خود را به همراه کد استان وارد نمائید

یکماهه

335,000-1,072,000

سه ماهه

1,005,000-3,216,000

شش ماهه

2,010,000-6,432,000

یکساله

4,020,000-12,864,000

جشنواره

1,500,000-7,330,000

انتقال

350,000-1,000,000

پنل های پیامکی

آغازین

50000تومان/سالیانه
 • ارسال پیامک تک و گروهی
 • امکان خرید شماره اختصاصی
 • دریافت پیامک
 • خطوط متنوع
 • ارسال به دفترچه تلفن
 • استفاده از متون سریع
 • پشتیبانی رایگان

بهینه

150000تومان/سالیانه
 • تمام قابلیت پنل آغازین
 • بانک شماره ها
 • ارسال هوشمند
 • منشی پیامک
 • ارسال کدپستی
 • ارسال نقشه
 • ارسال زنده

پیشرفته

220000تومان/سالیانه
 • تمام قابلیت پنل بهینه
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال پیامک مناسبت
 • ارسال پیامک LBS
 • امکان دریافت خط خدماتی
 • ارسال سن
 • ارسال جنسیت
 • ارسال

حرفه ای

350000تومان/سالیانه
 • تمام قابلیت پنل پیشرفته
 • Api
 • ارسال BTS
 • ارسال از تمام پیش شماره ها
 • ارسال کدپستی
 • ارسال زنده
 • امکان تعریف کاربر